top of page

הסמכות

העמותה תעניק 3 הסמכות:

 1. Sport Therapist
  מי שזכאי לאחת התעודות המופיעות לעיל (AT או SRT) או מי שלמד לימודי תעודת ספורטתרפיה במוסד להכשרת מדריכים וסיים את לימודיו בהצלחה. במסגרת לימודיו הוא למד לפחות 600 שעות בנושאים הבאים: אנטומיה, פיזיולוגיה כללית, תנועות פסיביות, מבחני שרירים, פתולוגיה ופרמקולוגיה, אורתופדיה, נוירולוגיה, תבניות תנועה שיקומיות, פציעות ספורט, עיסוי שוודי קלאסי, עזרה ראשונה, תנועות אקססוריות, שיטות אימון, בדיקות מפרקים, חבישות, שיקום ספורטאים, נוירו-אנטומיה. בנוסף הינו בעל ניסיון טיפולי של 1000 שעות לפחות. ובכפוף לאישור ועדת הקבלה של העמותה לספורטתרפיה.

   

 2. Certified Sport Rehabilitation Therapist - CSRT
  תואר ראשון בספורטתרפיה או בathletic trainer , או athletic therapist ובתנאי שנלמד במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ או מוסד אקדמי מוכר בחו"ל ואושר על ידי וועדת הקבלה של עמותת ספורטתרפיה.
  במסגרת לימודיו עבר הסמכה בתחום הספורט השיקומי/ טיפולי והוא בעל מינימום של 300 שעות של תצפיות אקטיביות או התנסויות או בעל נסיון טיפולי מוכח.

   

 3.  Certified Athletic Therapist- CAT 
  תואר ראשון בספורטתרפיה או ב athletic trainer , או athletic therapist ובתנאי שנלמד במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ או מוסד אקדמי מוכר בחו"ל ואושר על ידי וועדת הקבלה של עמותת ספורטתרפיה.
  במסגרת לימודיו עבר הסמכה בתחום הטיפול בפציעות ספורט והוא בעל
  מינימום של 300 שעות של תצפיות אקטיביות או התנסויות או בעל נסיון טיפולי מוכח.

   

 • תנאים לקבלת ההסמכה: 
  מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל הסמכה:

  • בגיר (מעל גיל 18) 

  • הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל

  • הוא אינו חולה במחלה מסכנת

  • הוא לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעברה פלילית

bottom of page